Tora Bilgisi

Hristiyan İncili’nin Başvurduğu Hileler

Hristiyan İncili, Yahudi Kutsal Kitabı’nda Mesih ile ilgisi olmayan ayetleri alıntılar, onu bağlamından koparır kimi zaman üzerinde oynamalar da yaparak söz konusu ayetin Mesih ile ilgili olduğunu ve İsa ile birlikte gerçekleştiğini söyleyerek İsa’nın sözde mesihliğini kanıtlmaya çalışır.

Buna şunlar örnek gösterilebilir;

 • Matta, Yeşaya 7:14 ayetini alıntılar, onu bağlamından koparır ve üzerinde oynamalar yaparak Mesih’in bakireden doğumunu haber veren bir peygamberlik olduğunu ve İsa’nın bakire Meryem’den doğarak bu peygamberliğin gerçekleştiğini iddia eder. Söz konusu ayetin Mesih ile ilgisi yoktur. Bakınız.
 • Matta, Hoşea 11:1 ayetini alıntılar, ayetin bir kısmını siler ve Mesih’in Mısır’a yolculuk edeceğini haber veren bir peygamberlik olduğunu ve ailesiyle beraber Mısır’a kaçmalarıyla bu peygamberliğin gerçekleştiğini iddia eder. Söz konusu ayetin Mesih ile ilgisi yoktur. Bakınız.
 • Matta, Yeremya 31:15 ayetini alıntılar ve onu bağlamından koparıp çarpıtır ve İsrail’deki çocukların öldürüleceğini haber veren bir peygamberlik olduğunu iddia eder. Söz konusu ayetin bununla bir ilgisi yoktur. Bakınız.
 • Matta, Mika 5:2 ayetini alıntılar, ayet üzerinde çeşitli oynamalar yaparak Mesih’in Beytlehem kentinde doğacağını haber veren bir peygamberlik olduğunu iddia eder. Söz konusu ayetin Mesih’in doğum yeriyle bir ilgisi yoktur. Bakınız.
 • Yuhanna, Yeşaya 53:1 ayetini alıntılar, ayette konuşanın kim olduğunu değiştirmek için ayete orijinal metinde olmayan ‘Rab!’ hitabını ekler ve Mesih’e iman edilmeyeceğini haber veren bir peygamberlik olduğunu iddia eder. Söz konusu ayetin Mesih’in kendisi ile bir ilgisi yoktur. Bakınız.

Örnekler çoğaltılabilir.

İncil yazarları neden böyle hilelere başvurmaktadır? Çünkü Mesih dönemi ile ilgili peygamberliklerin yerine gelmediğini biliyorlardı;

 • Dünya barışı: Yeşaya 2:4, Yeşaya 11:6-8, Yeşaya 60:18, Hoşea 2:20, Zekeriya 9:10
 • Evrensel Tanrı bilgisi: Yeşaya 11:9, Yeremya 31:34, Zekeriya 14:9, Sefanya 3:9, Yeşaya 45:23-24, Yeşaya 66:23, Mezmurlar 86:9, Zekeriya 8:23
 • İsrail’in sürgünden dönüşü: Yasa’nın Tekrarı 30:3, Yeşaya 11:11-12, Yeşaya 43:5-6, Yeremya 23:3, Yeremya 32:37, Hezekiel 11:17, Hezekiel 37:21-22, Hezekiel 37:24-25
 • Ölülerin dirilişi: Yeşaya 26:19, Daniel 12:2, Hezekiel 37:12-13
 • Üçüncü ve ebedi Tapınağın inşası: Yeşaya 56:6-7, Hezekiel 37:26-28, Mika 4:1-2

Ayrıntılı bilgi için bakınız.

Bu peygamberliklerin de gerçekleşmediğini bilen İncil yazarları, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan Mesih ile ilgisi olmayan ayetleri çarpıtarak İsa tarafından gerçekleştirilmiş gibi sunmak zorunda kalmışlardır. Gerçekten Mesih ile ilgili peygamberliklerin de üstesinden gelebilmek için de ‘ikinci geliş’ doktrinini üretmişlerdir. Yahudi Kutsal Kitabı’nın hiçbir yerinde; ‘Mesih gelir, peygamberlikleri yerine getiremez, sonra ikinci gelişinde yerine getirir.’ şeklinde bir ima dahi bulunmamaktadır. İsa, Romalılar tarafından infaz edilmiş ve başarısız olmuştu. İncil yazarları da bu sorunun üstesinden gelebilmek için Mesih konseptini değiştirerek ‘acı çeken, öldürülen, günahlar için kendisini kurban sunan’ bir Mesih yaratmışlardır. Oysa Yahudi Kutsal Kitabı’nda böyle bir Mesih konsepti bulunmamaktadır.

Bir de Hristiyan İncili’nin dahi kullanmadığı fakat Hristiyan misyonerler tarafından İsa’nın mesihliğini kanıtlamak için kullanılan fakat Mesih ile ilgisi olmayan ayetler bulunmaktadır.

Buna şunlar örnek verilebilir;

 • Yeşaya 9:6 – Hristiyan misyonerler tarafından Mesih hakkında olduğu iddia edilmektedir fakat ayetin Mesih ile ilgisi yoktur. Bakınız.
 • Daniel 9:26 – Hristiyan misyonerler tarafından Mesih’in ölüm tarihinin haber verildiği ve İsa’nın ölüm tarihiyle uyuşarak söz konusu peygamberliğin gerçekleştiğini iddia ederler. Fakat bu tamamen yanlıştır. Bakınız.
 • Mezmurlar 22:17 – Hristiyan çeviriler, ayette yer alan ‘aslan gibi’ kısmını ‘deliyorlar’ şeklinde değiştirerek İsa’nın çarmıhta çivileneceği hakkında olduğunu iddia ederler. Bakınız.
 • Mezmurlar 2:12 – Hristiyan çeviriler, ayette yer alan ‘paklığı kuşanın’ kısmını ‘Oğulu öpün’ şeklinde değiştirerek İsa’ya atıfta bulunduğunu iddia ederler. Bakınız.
 • Yaratılış 3:15 – Hristiyanlar misyonerler tarafından Mesih’in bakireden doğacağını, Şeytan’ın başını ezeceğini haber verdiği iddia edilmektedir fakat ayetin Mesih ile ilgisi yoktur. Bakınız.
 • Mezmurlar 110:1 – Hristiyan İncili bu ayeti alıntılar fakat Hristiyan misyonerler tarafından Mesih’in tanrı olduğunu söyleyen bir ayet olduğu iddia edilmektedir. Ayetin Mesih ile ilgisi yoktur. Bakınız.

Örnekler çoğaltılabilir.

İncil yazarlarının İsa’nın sözde mesihliğini kanıtlamak için başvurdukları bir diğer yöntem ise sözde mucizelerdir. Körleri, sağırları, topalları iyileştirme, yiyecek çoğaltma, su üstünde yürüme, ölü diriltme, dirilme vb. örnek gösterilebilir. İncil yazarları bu sözde mucize kurgularını kullanarak, ‘İsa Tanrı’nın gönderdiği Mesih olmasaydı bu mucizeleri gerçekleştiremezdi.’ algısı yaratmaya çalışmışlardır;

Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde O’na iman etmediler. (Yuhanna 12:37)

Bana iman edin; ben Baba’dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. (Yuhanna 14:11)

Bir anlığına bu sözde mucizelerin kurgu olmayıp gerçek olduğunu varsayalım. Yine hiçbiri bir anlam ifade etmez. Çünkü Yahudi Kutsal Kitabı, sahte peygamberlerin de mucizeler yapabileceğini, Tanrı’nın bizleri sınamak için bu sahte peygamberleri kullanabileceğini belirtir;

Aranda bir peygamber ya da [vizyon içeren bir] rüya görmüş [olduğunu iddia eden] biri çıkıp, sana bir işaret veya harika sunduğunda, bu işaret veya harika gerçekleşip de, ona dayanarak sana “Bilmediğiniz başka ilahların ardından gidip onlara ibadet edelim” derse, o peygamberin ya da o rüya gören kişinin sözlerini dinleme. Zira Tanrınız Aşem, sizi, Tanrınız Aşem’i tüm kalbinizle ve tüm canınızla sevip sevmediğinizin bilinmesi için sınamaktadır. Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:2-5)

Biz de mucizelere bakmıyor, Tanrı’nın emrettiği gibi, O’nun sözünü – Yahudi Kutsal Kitabı – dinliyor ve ona göre hareket ediyoruz.

Hristiyan İncili, kimi zaman da – özellikle Pavlus’un mektuplarında – Yahudi Kutsal Kitabı’ndan ayet alıntılar, üzerinde oynamalar yaparak öğretilerini desteklemek için kullanır.

Buna şunlar örnek gösterilebilir;

 • Pavlus, Romalılar 11:26-27’de, Yeşaya 59:20-21’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken, ayette yer alan ‘Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek’ kısmını, ‘Kurtarıcı Siyon’dan gelecek, Yakup’un soyundan tanrısızlığı uzaklaştıracak.’ şeklinde değiştirmiştir. Bakınız.
 • Pavlus, Romalılar 10:8’de, Levililer 18:5’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ‘uymanız için’ kısmını silmiştir. Kontrol edebilirsiniz.
 • Pavlus, 1. Korintliler 2:9’da, Yeşaya 64:4’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ayeti komple değiştirmiştir. Kontrol edebilirsiniz.
 • Pavlus, Efesliler 4:8’de, Mezmurlar 68:18’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ayette yer alan ‘insanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın’ kısmını ‘insanlara armağan verdi’ şeklinde değiştirmiştir. Kontrol edebilirsiniz.
 • İbraniler’in yazarı, İbraniler 10:5-6’da, Mezmurlar 40:6-8’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ayette yer alan ‘ama kulaklarımı açtın’ kısmını, ‘ama bana bir beden hazırladın’ şeklinde değiştirmiştir. Bakınız.
 • İbraniler’in yazarı, İbraniler 8:9’da, Yeremya 31:32’den alıntı yapar ancak bu alıntıyı yaparken ayette yer alan ‘onların kocası olmama karşın’ kısmını ‘ben de onlardan yüz çevirdim’ şeklinde değiştirmiştir. Kontrol edebilirsiniz.

Örnekler çoğaltılabilir.

Pavlus neden böyle hilelere başvurmuştur? Hristiyan hareketi, Yahudiler arasında yayılma konusunda başarısız olmuştu. Çünkü – ufak bir azınlık dışında ki kısa süre sonra yok olmuşlardır – Yahudiler, Yahudi Kutsal Kitabı’nı biliyor, bundan dolayı da İsa’nın mesihliği iddiasına haklı olarak inanmıyorlardı. Bunun üzerine Pavlus, Hristiyanlığı paganlar arasında yaymaya başladı;

Öteki uluslardan olan sizlere söylüyorum: Uluslara elçi olarak gönderildiğim için görevimi yüce sayarım. (Romalılar 11:23)

Ben bunun habercisi ve elçisi atandım – gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum – uluslara imanı ve gerçeği öğretmeye atandım. (1. Timoteos 2:7)

Dolayısıyla Pavlus, mektuplarını Yahudi Kutsal Kitabı hakkında bilgisi olmayan, İbranice bilmeyen paganlara yazıyordu ve ne de olsa bilmiyorlar edasıyla rahatça bu tür hilelere başvurabiliyordu.

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir