Tora Bilgisi

İsa’nın Soy Kaydı ve Gerçekler

Yahudi Kutsal Kitabı’na göre Mesih, Yahuda oymağından, İşay oğlu Davut oğlu Süleyman soyundan olmalıdır;

 

Son sükunet gelene kadar, ne kraliyet asası Yahuda’dan ayrılacak, ne de yasama onun soyundan. Ve [o zaman] halklar ona itaat edecekler. (Yaratılış 49:10)

İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. (Yeşaya 11:1)

İşay oğlu Davut bütün İsrail’de krallık yaptı. (1. Tarihler 29:26)

Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrail’in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak, ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail’de sonsuza dek sürdüreceğim. (1. Tarihliler 22:9-10)

 

İncillerden önce yazılan Pavlus’un mektuplarında İsa’nın Davut’un soyundan geldiğini söyler;

 

Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le ilgili bu Müjde’yi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar’da önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut’un soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden dirilmekle Tanrı’nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. (Romalılar 1:2)

 

İncillerden Matta ve Luka, İsa’ya ait olduğunu öne sürdükleri iki farklı soy ağacı listeler.

 

Matta ile başlayalım;

 

 1. İbrahim
 2. İshak
 3. Yakup
 4. Yahuda
 5. Peres
 6. Hesron
 7. Ram
 8. Amminadav
 9. Nahşon
 10. Salmon
 11. Boaz
 12. Ovet
 13. İşay
 14. Davut
 15. Süleyman
 16. Rehavam
 17. Aviya
 18. Asa
 19. Yehoşafat
 20. Yehoram
 21. Uzziya
 22. Yotam
 23. Ahaz
 24. Hizkiya
 25. Manaşşe
 26. Amon
 27. Yoşiya
 28. Yehoyakin
 29. Şealtiel
 30. Zerubbabil
 31. Avihut
 32. Elyakim
 33. Azor
 34. Sadok
 35. Ahim
 36. Elihut
 37. Elazar
 38. Mattan
 39. Yakup
 40. Yusuf
 41. İsa

 

Matta, ‘İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir’ diyerek başlar fakat bu soy kaydı İsa’ya ait değildir;

 

Yakup Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı. Meryem’den Mesih diye tanınan İsa doğdu. (Matta 1:16)

İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. (Matta 1:18)

 

Soy kaydı Yusuf’a aittir. Yusuf, İsa’nın babası değildir. Matta’ya göre İsa, babasız olarak bir bakireden doğmuştur ve bu onun Yahuda oymağından gelme hakkını elinden alır. Çünkü kişinin hangi oymaktan olduğu babaya göre belirlenir;

 

İkinci ayın birinde tüm toplumu bir araya topladılar. [Tüm erkekler,] Yirmi yaş ve üstündekilerin, kafa başı [sayımla belirlenen] isim adedine göre, ailelerine ve atasal evlerine ait soy kütüklerini tasdik ettirdiler. (Çölde Sayım 1:18)

 

Kişinin hangi oymaktan olduğu babasına göre belirlendiğinden ve İsa’nın da Yahuda oymağından bir babası olmadığından, İsa Yahuda oymağından olamaz. Dolayısıyla Mesih de olamaz.

 

Matta şöyle der:

 

Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak, Babil sürgününden Mesih’e kadar on dört kuşak vardır. (Matta 1:17)

 

14+14+14= 42 fakat yukarıda 42 değil 41 isim vardır. Üstelik Matta, Yahudi Kutsal Kitabı’nda yer alan birçok ismi soy kaydından çıkarmıştır. 1. Tarihler 1-3 bölümlerdeki soy kaydı şöyledir:

 

 1. İbrahim
 2. İshak
 3. Yakup
 4. Yahuda
 5. Peres
 6. Hesron
 7. Ram
 8. Amminadav
 9. Nahşon
 10. Salma
 11. Boaz
 12. Ovet
 13. İşay
 14. Davut
 15. Süleyman
 16. Rehavam
 17. Aviya
 18. Asa
 19. Yehoşafat
 20. Yehoram
 21. Ahazya
 22. Yoaş
 23. Amatsya
 24. Azarya
 25. Yotam
 26. Ahaz
 27. Hizkiya
 28. Manaşşe
 29. Amon
 30. Yoşiya
 31. Yehoyakim
 32. Yehoyakin
 33. Şealtiel
 34. Zerubbabil

 

Matta, soy kaydında Ahazya, Yoaş, Amatsya ve Yehoyakim isimlerini silmiştir. Peki neden bunu yapmıştır?

 

Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak, Babil sürgününden Mesih’e kadar on dört kuşak vardır. (Matta 1:17)

 

Matta, soy kaydında 14 sayısına vurgu yapar. Bunun nedeni, 14 sayısı Davut’u temsil eder. İbranice’de her harfin sayısal bir karşılığı vardır. Buna gematriya denir. İbranice’de Davut, dalet-vav-dalet harfleri ile yazılır ve bunların sayısal değerleri 4-6-4’tür. 4+6+4=14’tür. Matta’nın 14’e dikkat çekmesinin nedeni budur.

 

Matta’nın Ahazya, Yoaş, Amatsya isimlerini silmesinin nedeni budur. Eğer onları da ekleseydi 45 isim olacaktı ve 14’lük sistem bozulacaktı. Oysa soy kaydından bazı isimleri silmek geçen kuşak sayısını değiştirmemektedir.

 

Peki Yehoyakim neden silindi?

 

Burada Matta’nın bir hatası söz konusu. Matta’nın 1:17’deki hesabına göre soy kaydında 42 isim olması gerekirken 41 isim vardır. Matta, Yehoyakim ismini silmiştir. Aslında Matta’nın silmek istediği isim Yehoyakim değil Yehoyakin’di. Çünkü Yahudi Kutsal Kitabı’nda şöyle bir ayet yer alır:

 

Bu mu Yehoyakin? Bu hor görülmüş kırık çömlek, kimsenin istemediği kap? Neden kendisi de çocukları da Bilmedikleri bir ülkeye atıldılar? Ülke, ey ülke, RAB’bin sözünü dinle, ey ülke! RAB diyor ki, “Bu adamı çocuksuz, ömrünce başarısız biri olarak yazın. Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak, soyundan gelen hiç kimse Davut’un tahtında oturamayacak, Yahuda’da bir daha krallık etmeyecek.(Yeremya 22:28-30)

 

Yeremya, Yehoyakin’in soyundan gelen hiçkimsenin Davut’un tahtına oturamayacağını söylemektedir. Yehoyakim ile Yehoyakin isimleri birbirine çok benzediği için Matta bu iki ismi birbirine karıştırmış ve Yehoyakin yerine Yehoyakim’i silmiştir.

 

Matta’nın bu hatası büyük bir soruna yol açmıştır. Yeremya, Yehoyakin’in soyundan hiç kimsenin Davut’un tahtında oturamayacağını söylemektedir. Matta’da yer alan soy kaydına göre ise İsa, Yehoyakin’in soyundan gelmektedir. Bu da İsa’nın Mesih olamayacağını kanıtlayan pek çok konudan bir tanesidir.

 

Bunun için iki tane savunma üretmişlerdir;

 

1- Soy kaydı İsa’nın değil Yusuf’un soy kaydıdır. İsa, babasız olarak bakire Meryem’den doğmuştur. Bu nedenle İsa, Yehoyakin’in soyundan gelmemektedir.

 

Bu hesaba göre İsa yine Mesih olamaz. Bakireden doğumu İsa’nın Yehoyakin soyundan gelmesini engelliyorsa ki engelliyor, İşay oğlu Davut oğlu Süleyman soyundan da gelmesini engeller. Dolayısıyla İsa, Mesih olamaz.

 

2- Yahudi Sözlü Geleneği, Yehoyakin’in affedildiğini söyler. Bundan dolayı İsa’nın Yehoyakin soyundan gelmesinde bir sakınca yoktur.

 

Evet. Talmud’a göre Yehoyakin affedilmiş, günahları silinmiş ve cezası kaldırılmıştır. Talmud Bavli, Seder Nezikin, Sanhedrin 37b-38a’da Yehoyakin’in Babil sürgünü sırasında tövbe ettiği ve bağışlandığı belirtilir. Ancak Hristiyanlar, Talmud’u Rabbiler tarafından uydurulmuş, Tanrısal olmayan bir metin olduğunu dolayısıyla hiçbir yetkisi olmadığını söylerler. Bu nedenle, Yehoyakin sorununu açıklamak için Talmud’u kaynak göstermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Eğer bu konuda Talmud yetkisini kabul ederlerse tüm konularda kabul etmeleri gerekir. Bu da Hristiyan teolojisini (asli günah, aklanma vb.) ve Hristiyan İncili’ni geçersiz kılar.

 

Matta’da soy kaydında yer alan bir sorun da Zerubbabil’den sonrası ile ilgilidir. Matta’daki soy kaydına göre İsa, Zerubbabil oğlu Avihut’un soyundan gelmektedir. Ancak Zerubbabil’in Avihut isminde bir oğlu yoktur;

 

Pedaya’nın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabil’in çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit. Zerubbabil’in beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset. (1. Tarihliler 3:19-20)

 

Luka’da yer alan soy ağacı şöyledir:

 1. Tanrı
 2. Adem
 3. Şit
 4. Enoş
 5. Kenan
 6. Mahalalel
 7. Yeret
 8. Hanok
 9. Metuşelah
 10. Lemek
 11. Şelah
 12. Ever
 13. Pelek
 14. Reu
 15. Seruk
 16. Nahor
 17. Terah
 18. İbrahim
 19. İshak
 20. Yakup
 21. Yahuda
 22. Peres
 23. Hesron
 24. Ram
 25. Amminadav
 26. Nahşon
 27. Salmon
 28. Boaz
 29. Ovet
 30. İşay
 31. Davut
 32. Natan
 33. Mattata
 34. Menna
 35. Mala
 36. Elyakim
 37. Yonam
 38. Yusuf
 39. Yahuda
 40. Şimon
 41. Levi
 42. Mattat
 43. Yorim
 44. Eliezer
 45. Yeşu
 46. Er
 47. Elmadam
 48. Kosam
 49. Addi
 50. Malki
 51. Neri
 52. Şealtiel
 53. Zerubbabil
 54. Reşa
 55. Yohanan
 56. Yoda
 57. Nagay
 58. Hesli
 59. Nahum
 60. Amos
 61. Mattitya
 62. Yusuf
 63. Yannay
 64. Malki
 65. Levi
 66. Mattat
 67. Eli
 68. Yusuf
 69. İsa

 

Luka’da yer alan soy kaydı hatalarla doludur;

 

Luka’da yer alan soy kaydı ile Matta’da yer alan soy kaydı birbirinden tamamen farklıdır.

 

Örneğin Matta’da Yusuf’un soy kaydı Elazar oğlu Mattan oğlu Yakup oğlu şeklindeyken Luka’da Levi oğlu Mattat oğlu Eli oğlu şeklindedir.

 

Hristiyanlar bu sorunu çözmek için, Luka’da yer alan soy kaydının hiçbir dayanakları olmaksızın Meryem’e ait olduğunu iddia ederler. Oysa Luka açıkça soy kaydının Yusuf’a ait olduğunu belirtir;

 

İsa görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf’un oğlu olduğu sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu, Mattat oğlu, Levi oğlu, Malki oğlu, Yannay oğlu, Yusuf oğlu.. (Luka 3:23-24)

 

Üstelik Ortodoks Kilisesi geleneğine göre, Meryem’in babası ve büyükbabasının isimleri Yohakim ve Barpatir’dir. Eli ve Mattat değil. Bakınız.

 

Luka’daki soy kaydının Meryem’e ait olduğunu kabul etsek bile İsa yine Mesih olamaz. Bunun iki nedeni vardır.

 

İlki, daha önce de belirttiğim gibi kişinin oymağını ve soyunu belirleyen anne değil babadır. Bu nedenle İsa, Yahuda oymağından, Davut soyundan olamaz. Hatırlayalım;

 

İkinci ayın birinde tüm toplumu bir araya topladılar. [Tüm erkekler,] Yirmi yaş ve üstündekilerin, kafa başı [sayımla belirlenen] isim adedine göre, ailelerine ve atasal evlerine ait soy kütüklerini tasdik ettirdiler. (Çölde Sayım 1:18)

 

Yahudiliğe göre Yahudilik anneden geçmiyor mu diye sorabilirsiniz. Evet, Yahudilik anneden geçer fakat oymak ve soy babadan geçer. İkisi farklı durumlardır.

 

İkincisi, Luka’daki soy kaydı Davut oğlu Süleyman’dan değil Natan’dan devam etmektedir. Oysa antlaşma; kraliyet ailesi Süleyman’ın soyundan devam etmektedir:

 

Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrail’in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak, ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail’de sonsuza dek sürdüreceğim. (1. Tarihliler 22:9-10)

 

Luka, Yeremya’da Yehoyakin durumundan haberdardı. Bu nedenle soy kaydına Yehoyakin ismi yerine Neri ismini eklemiştir;

 

Yohanan oğlu, Reşa oğlu, Zerubbabil oğlu, Şealtiel oğlu, Neri oğlu.. (Luka 3:27)

 

Oysa Yahudi Kutsal Kitabı’na göre Şealtiel’in babası [büyükbabası] Neri değil Yehoyakim oğlu Yehoyakin’dir. Yahudi Kutsal Kitabı’nda Neri isminde birisi bulunmamaktadır. Matta’da da Şealtiel’in babası Yehoyakin’dir. Üstelik Yehoyakim’in Yehoyakin ve Sidkiya olmak üzere iki oğlu vardır ve Neri adında bir oğlu yoktur.

 

Yehoyakim’in oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya. (1. Tarihliler 3:16)

 

Luka’da yer alan soy kaydında yer alan bir sorun da şudur;

 

Amminadav oğlu, Ram oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu.. (Luka 3:33)

 

Luka 3:33, en eski el yazmalarında farklıdır. Örneğin Codex Sinaiticus ve Codex Vaticanus’ta, ‘Ram oğlu’ yerine ‘Admin oğlu Arni oğlu’ ifadesi geçer. Bu nedenle farklı çevirilere göz attığızda ‘Admin oğlu Arni oğlu’ ifadesini görebilirsiniz. Hem Yahudi Kutsal Kitabı hem de Matta ile uyumsuz olduğundan daha sonra düzeltme yoluna gidilmiş, ‘Ram oğlu’ ifadesi yazılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bakınız.

 

Luka’daki soy kaydında yer alan bir diğer sorun da şöyledir;

 

Seruk oğlu, Reu oğlu, Pelek oğlu, Ever oğlu, Şelah oğlu, Kenan oğlu, Arpakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lemek oğlu, (Luka 3:35-36)

 

Luka 3:35-36, ‘Şelah oğlu Kenan oğlu Arpakşat oğlu’ ifadesini kullanmaktadır. Oysa Yahudi Kutsal Kitabı’ndaki soy kayıtlarında Kenan ismi yer almamaktadır;

 

Arpakşat Şelah’ın babasıydı. Şelah’tan Ever oldu. (Yaratılış 10:24)

Arpakşat 35 yaşındayken oğlu Şelah doğdu. (Yaratılış 11:12)

Arpakşat Şelah’ın babasıydı. Şelah’tan Ever oldu. (1. Tarihliler 1:18)

 

Tanrı sözü olduğu iddia edilen bir metinde bu tür hatalar olamaz.

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

One thought on “İsa’nın Soy Kaydı ve Gerçekler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir