Tora Bilgisi

Mika 5:1 ayeti, Mesih’in Beytlehem kentinde doğacağını mı söylemektedir?

Hristiyan İncili’nde şöyle yazmaktadır:

 

Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih’in nerede doğacağını sordu. “Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde” dediler. “Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: ‘Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder senden çıkacak.’ ” (Matta 2:3-6)

 

Hristiyan İncili, Mika 5:1 ayetinin, Mesih’in Beytlehem’de doğacağını bildiren bir peygamberlik olduğunu ve İsa’nın da Beytlehem’de doğması ile bu peygamberliğin gerçekleştiğini iddia etmektedir.

 

Yazının devamını okumadan önce, şu yazımızı okumanız gerekmektedir.

 

Mika 5:1 ayetini inceleyelim:

 

Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni eskiden, eski günlerdendir. (Mika 5:1)

 

Matta 2:6 cümlesini inceleyelim:

 

Ey sen, Yahuda’daki Beytlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin! Çünkü halkım İsrail’i güdecek önder senden çıkacak. (Matta 2:6)

 

Matta, Mika 5:1 ayetini alıntılarken, Tanrı sözüne sadık kalmayıp, ayet üzerinde oynamalar yapmıştır!

 

“Beytlehem Efrata” ifadesini, “Yahuda’daki Beytlehem” ile değiştirmiştir.

 

“Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde” ifadesini, “Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin” ile değiştirmiştir.

 

“İsrail’i benim adıma yönetecek olan” ifadesini, “halkım İsrail’i güdecek önder” ile değiştirmiştir.

 

“Onun kökeni eskiden, eski günlerdendir” ifadesini ise silmiştir.

 

Matta, Yahudi Kutsal Kitabı üzerinde nasıl oynama yapabilir?

 

Bunu yapma hakkını nereden almaktadır?

 

Matta, bunu yaparken neye güvenmektedir?

 

Ayetler üzerinde oynama yaparak bizi Hristiyan yapabileceğini mi zannetmektedir?

 

Tanrı sözü olduğu iddia edilen bir metinde nasıl böyle bir hata olabilir?

 

Mika 5:1 ayeti, Mesih’in Beytlehem kentinde doğacağını söylememektedir.

 

Yahudi Kutsal Kitabı’nda, Beytlehem/Efrat isminde bir kent vardır:

 

Rahel öldü ve Efrat – Beytlehem – yolunda gömüldü. (Yaratılış 35:19)

 

Ancak, Mika 5:1 ayetinde, sözü edilen Beytlehem Efrata bir kent değil, bir boydur.

 

“Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde” ifadesinden, Beytlehem Efrata’nın bir boy olduğunu anlıyoruz.

 

Beytlehem Efrat boyunu, Yahudi Kutsal Kitabı’nda birçok ayette görebiliyoruz:

 

Kent kapısında bulunan bütün halk ve ileri gelenler, “Evet, biz tanığız” dediler. “RAB senin evine gelen kadını, İsrail soyunun o iki ana direğine – Rahel ve Lea’ya – benzer kılsın. Efrat boyunda varlıklı, Beytlehem’de ünlü olasın. (Rut 4:11)

 

Salma’nın soyundan gelenler: Beytlehemliler, Netofalılar, Atrot-Beytyoavlılar, Manahatlılar’ın yarısı ve Sorlular. (1. Tarihler 2:54)

 

Beytlehemliler: 123 (Ezra 2:21)

 

Beytlehem [Efrat] boyu, Salma’nın soyundan gelenlerin oluşturduğu bir boydur.

 

Beytlehem’in kurucusu Salma, Beytgader’in kurucusu Haref. (1. Tarihler 2:51)

 

Salma’nın soyağacını inceleyelim:

 

Salma Nahşon’un oğluydu. Boaz Salma’nın, Ovet Boaz’ın, İşay Ovet’in oğluydu. (1. Tarihler 2:11)

 

İşay kimdir?

 

Komşu kadınlar, “Naomi’nin bir oğlu oldu” diyerek çocuğa ad koydular; ona, Ovet adını verdiler. Ovet, İşay’ın babası; İşay ise Davut’un babasıdır. (Rut 4:17)

 

İşay, Kral Davut’un babasıdır!

 

1. Tarihler 2:11 ayeti, Kral Davut’un babası İşay’ın, Salma’nın soyundan geldiğini söylemektedir.

 

İşay hangi boydandır?

 

Saul, “Kimin oğlusun, delikanlı?” diye sordu. Davut, “Kulun Beytlehemli İşay’ın oğluyum” diye karşılık verdi. (1. Tarihler 17:58)

 

Davut Yahuda’nın Beytlehemi’nden Efratlı İşay adında bir adamın oğluydu. İşay’ın sekiz oğlu vardı. Saul’un krallığı döneminde İşay’ın yaşı oldukça ilerlemişti. (1. Tarihler 17:12)

 

Kral Davut’un babası İşay, Beytlehem [Efrat] boyundandır. Dolayısıyla Kral Davut da Beytlehem [Efrat] boyundandır.

 

Mika 5:1 ayeti, Mesih’in Beytlehem kentinde doğacağını değil, Beytlehem Efrat boyundan, dolayısıyla İşay oğlu Davut’un soyundan geleceğini söylemektedir.

 

İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. (Yeşaya 11:1)

 

Bu yazımızda, “eskiden, eski günlerden” ifadesinin, belirli bir dönemi ifade ettiğini, “öncesizliği, zamanın başlangıcını” ifade etmediğini göstermiştik.

 

Mesih’in kökeni, “eskiden, eski günlerden” olan Beytlehem Efrat boyudur.

 

Matta, bu nedenle Mika 5:1 ayetini alıntılarken, “eskiden, eski günlerden” ifadesini silmiştir.

 

Sonuç olarak, Mika 5:1 ayeti, Mesih’in Beytlehem kentinde doğacağını bildiren bir peygamberlik değildir.

 

Matta, Mika 5:1 ayetini alıntılarken, Septuaginta’dan mı alıntı yapmıştır?

 

Öncelikle Septuaginta ile ilgili şu yazımızı okumalısınız.

 

Hristiyan dünyasında Septuaginta olarak bilinen metinde yer alan Mika 5:1 ayetini, Grekçe metni ve transliterasyonu ile inceleyelim:

 

καὶ σύ βηθλεεμ οἶκος τοῦ εφραθα ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν ιουδα ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ ισραηλ καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος.

kai sy bēthleem oikos tou ephratha oligostos ei tou einai en chiliasin iouda ek sou moi exeleusetai tou einai eis archonta en tō israēl kai hai exodoi autou ap’ archēs ex hēmerōn aiōnos.

 

Matta 2:6 cümlesini, Grekçe metni ve transliterasyonu ile inceleyelim:

 

καὶ σύ, βηθλέεμ γῆ ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ἰσραήλ.

kai sy, bēthleem gē iouda, oudamōs elachistē ei en tois hēgemosin iouda; ek sou gar exeleusetai hēgoumenos, hostis poimanei ton laon mou ton israēl.

 

Septuaginta, “kai sy bēthleem oikos tou ephratha” Türkçe tercümesi ile, “ve sen, Beytlehem, Efrata evi” demektedir.

 

“Efrata evi” ifadesinin kullanılmasından anlıyoruz ki, sözü edilen Beytlehem Efrata bir kent değil, bir boydur.

 

Zira, “ev” ifadesi, Yahudi Kutsal Kitabı’nda bir kenti değil, daima bir insan topluluğunu, aileyi anlatmak için kullanılır.

 

Bunun üzerine Yeşaya, “Dinleyin, ey Davut’un torunları!” dedi, “İnsanların sabrını taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tanrım’ın sabrını mı taşırıyorsunuz? (Yeşaya 7:13)

וַיֹּ֕אמֶר שִׁמְעוּ־נָ֖א בֵּ֣ית דָּוִ֑ד הַמְעַ֤ט מִכֶּם֙ הַלְאֹ֣ות אֲנָשִׁ֔ים כִּ֥י תַלְא֖וּ גַּ֥ם אֶת־אֱלֹהָֽי

wayyomer shim’u-na beith dawid ham’at mikkem hal’owth anashim ki thal’u gam eth-elohai

 

Yeşaya 7:13 ayetinde yer alan, “beith dawid” [Davut evi] ifadesi, Hristiyan çeviri tarafından “Davut’un torunları” olarak tercüme edilmiştir.

 

καὶ εἶπεν ἀκούσατε δή οἶκος δαυιδ μὴ μικρὸν ὑμῖν ἀγῶνα παρέχειν ἀνθρώποις καὶ πῶς κυρίῳ παρέχετε ἀγῶνα.

kai eipen akousate dē oikos dauid mē mikron hymin agōna parechein anthrōpois kai pōs kyriō parechete agōna.

 

Septuaginta da, “oikos dauid” [Davut evi] ifadesini kullanmaktadır.

 

“oikos dauid” [Davut evi] ifadesi nasıl ki bir insan topluluğunu, bir aileyi ifade ediyorsa, “oikos tou ephratha” [Efrata evi] de bir insan topluluğunu, bir aileyi ifade etmektedir.

 

Septuaginta dahi, Beytlehem Efrata’nın bir kent olmayıp, bir boy olduğu gerçeğini desteklemektedir.

 

Septuaginta’da, “kai sy bēthleem oikos tou ephratha” [ve sen, Beytlehem, Efrata evi] yer alırken, Matta’da, “kai sy, bēthleem gē iouda” [ve sen, Yahuda’daki Beytlehem] ifadesi yer almaktadır.

 

Septuaginta’da, “oligostos ei tou einai en chiliasin iouda” [Yahuda binleri (boyları) arasında sayılmak için küçüksün] ifadesi yer alırken, Matta’da, “oudamōs elachistē ei en tois hēgemosin iouda” [Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin] ifadesi yer almaktadır.

 

Sonuç olarak, Matta, hem İbranice metin ile hem de Septuaginta ile tamamen uyumsuzdur.

 

 

 

 

Tanrınız Aşem’in ardından yürüyün ve [yalnız] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapışın. (Yasa’nın Tekrarı 13:5)

One thought on “Mika 5:1 ayeti, Mesih’in Beytlehem kentinde doğacağını mı söylemektedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir