Yahudiliğin İnanç Esasları Nelerdir ve Sonradan Yahudi Olunabilir Mi?

Yahudi, Yahudi bir anneden doğan veya Tora’nın kurallarına göre Yahudiliği kabul eden kişidir.

Yahudi’yi ayıran özellik her Yahudi’nin sahip olduğu “neşama”da yani ruhundadır. Tanrı, Tora’yı Yahudiler’e vermiştir ve onu öğrenip uygulayabilmeleri için onlara, buna uygun birer “neşama” bahşetmiştir. Putperestliğin hüküm sürdüğü devirlerde tek Tanrı inancına bağlı olan Yahudiler Sinay Dağı’nda Tora’nın kabulü ile onun ışığı altında diğer toplumların aksine kendilerine özgü bir yaşam şekli oluşturmuşlardır. Her Yahudi esasen diğer bir Yahudi ile aynı tip ruha sahiptir. Bir Yahudi ile diğerinin arasındaki tek anlamlı fark, bu ortak özün açığa çıkarılmasındaki seviye ve kuvvettir. Bazılarında bu kendini sürekli belirtirken, başkalarında senede bir defa veya hayatları boyunca bir kez açığa çıkabilir.

Yahudilik, Yahudi olmayan bir kimsenin Yahudilik’i kabul etmesine olanak tanımaktadır. Giyur [kadınlar için giyoret] adı verilen doğru din değiştirme işlemi üç aşamadan oluşur:

  1. Sünnet olmak  [Erkekler için]
  2. Mikveye dalmak
  3. 613 mitsvanın tümünü kabul etmek.

Bu üç basamak, dini mahkemeler önünde gerçekleşmelidir.

Yahudilik misyonerliğe inanmamaktadır ve herkesin Tanrı’nın gözünde lütuf bulması için veya Olam-aba’ya [ahiret] girebilmesi için Yahudi olmasına gerek yoktur. Yahudi olmayan bir kimsenin Noah’ın yedi mitsvasını yerine getirmesi yeterlidir. Ancak, bu kişi içten bir şekilde Yahudi olmayı ve Tora’nın kurallarına göre yaşamayı arzu ederse geçerli giyur işlemini geçtikten sonra kabul edilir ve Sinay Dağı’nda yapılan kutsama anlaşmasına dahil olur.

İstekle Yahudiliği kabul eden bir kimse, Yahudi olmayan bir anneden doğmuşsa da, Yahudi “neşaması” ile doğmuştur. Onu Yahudi olmaya iten içindeki bu “neşama”dır.

Yahudiliğe göre, Tanrı’nın sevgili bir kulu, çocuğu olabilmek veya kurtuluş için Yahudi olmanız zorunlu değildir. Tüm insanlık, Noah’ın soyundan geldiği için, tüm insanlığın sorumlu olduğu ahlaki kurallara Ben Noah Yasaları adı verilmiştir. Ben Noah Yasaları’na uyanlar, “milletler arasındaki dürüst kişiler” olarak tanımlanır. Olam-Aba’da pay sahibidirler ve kurtulacaklardır.

Ben Noah olmak, Yahudiliği dini olarak kabul etmek demektir. Ben Noah olmak, bir kişinin Yahudiliği inancı olarak benimsediği ve Yahudi inancının Tanrı ile ilişki kurmak için ideal mükemmel bir yol olduğuna inandığı anlamına gelir.

İnsanlar ister geçiş işlemini gerçekleştirsinler, isterse Ben Noah olsunlar, hepsi Yahudilik dinine geçmiş demektir. Aradaki fark, Yahudiliğe geçiş yapan kişilerin, “Sadece Yahudi inancını izlemek değil, aynı zamanda Yahudi Ulusu’na da katılmak istiyorum. Kimliğimi tamamen değiştiriyorum. Yahudi oluyorum ve bu yüzden Tora’nın bütün buyrukları artık benim üzerimde bağlayıcıdır” demektedir. Geleneğimize göre, Yahudiliğe geçiş yapanlar, zaten her zaman Yahudi’ydi.

Ben Noah Yasaları nelerdir?

  1. Cinayet işlememek.
  2. Yasak cinsel ilişkilerde bulunmamak.
  3. Çalmamak.
  4. Yasalar ve yargı sistemi kurmak.
  5. Yaşayan bir hayvanın etinden yememek.
  6. Tanrı’ya lanet etmemek.
  7. Sahte tanrılara tapmamak.

Bir cevap yazın