Tora Bilgisi

Yahudilik İsa’nın Mesih olduğu iddiasını neden kabul etmez?

Mesih ne demektir?

“Mesih” kelimesinin İbranicesi “maşiah” kelimesidir. “Maşiah” kelimesi, “yağ dökmek” anlamına gelen “maşha” kelimesinden türetilmiş olup; “yağ dökülmüş” anlamına gelmektedir.

Yahudi Kutsal Kitabı’nda, İsrail halkını yönetecek olan krallar, başına yağ dökülerek; yağ ile meshedilerek krallık görevine başlardı:

 

Sonra Samuel yağ kabını alıp yağı Saul’un başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi: “RAB seni kendi halkına önder olarak meshetti. [1. Samuel 10:1]

 

İsrail krallarının başına yağ dökülerek; yağ ile meshedilerek krallık görevine başlaması, Tanrı tarafından görevlendirilmeleri anlamına gelmektedir.

Yağ dökülerek meshedilme şu ayette betimlenmiştir:

 

Başa sürülen değerli yağ gibi, sakaldan, Harun’un sakalından kaftanının yakasına dek inen yağ gibi. [Mezmurlar 133:2]

 

Yahudi Kutsal Kitabı’nda, başına yağ dökülerek; yağ ile meshedilerek görevine başlayan; Tanrı tarafından görevlendirilen krallar “maşiah” olarak isimlendirilmektedir:

 

Ne var ki Davut, “Onu öldürme!” dedi, “RAB’bin meshettiğine [maşiah Aşem] (Saul’e) kim el uzatırsa, suçlu çıkar. [1. Samuel 26:9]

 

Yahudi Kutsal Kitabı, gelecekte İsrail halkını yönetecek olan bir kraldan söz etmektedir. Bu krala, diğer tüm İsrail krallarında dendiği gibi “maşiah” / “mesih” denmektedir. Diğer İsrail krallarından da ayırmak için de “hamaşiah” ya da “Maşiah ben David” denmektedir.

Yahudi Kutsal Kitabı, Mesih’in şahsından çok Mesih geldiğinde yaşanacak olan olaylara; döneme odaklanmaktadır. Çünkü önemli olan Mesih’in şahsı değil; Mesih dönemidir.

 

Yahudi Kutsal Kitabı, Mesih’in şahsı hakkında şunları söylemektedir:

 

Atayacağınız kral Tanrınız RAB’bin seçtiği kişi olmalıdır. Atayacağınız kral kendi kardeşlerinizden biri olmalı. Soydaşlarınızdan olmayan birini, bir yabancıyı kral seçmeyeceksiniz. [Yasa’nın Tekrarı 17:15]

 

Sahibi gelene kadar krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak, yönetim hep onun soyunda kalacak, uluslar onun sözünü dinleyecek. [Yaratılış 49:10]

 

Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail’i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni eskiden, eski günlerdendir. [Mika 5:2]

 

İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. [Yeşaya 11:1]

 

RAB Davut’a kesin ant içti, andından dönmez: “Senin soyundan birini tahtına oturtacağım.” [Mezmurlar 132:1]

 

Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrail’in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak, ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail’de sonsuza dek sürdüreceğim. [1. Tarihler 22:9-10]

 

Mesih, Yakup soyundan; Yahuda oymağından; Efrat [Beytlehem] boyundan; İşay oğlu Davut oğlu Süleyman soyundan olacaktır.

 

İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, kökünden bir fidan meyve verecek. RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu onun üzerinde olacak. RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, kötüleri soluğuyla öldürecek. Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. [Yeşaya 11:1-5]

 

Ey Siyon kızı, sevinçle coş! Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı! İşte kralın! O adil, muzaffer / kurtulan ve alçakgönüllüdür. Eşeğe, evet, sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor! [Zekeriya 9:9]

 

“İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor” diyor RAB. “Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak.” [Yeremya 23:5]

 

Mesih, Tanrı’nın ruhuna sahip; peygamber bir kral olacak. Bilgelik ve anlayış sahibi, adil, alçakgönüllü, dürüst ve Tanrı’dan korkan bir adam olacak.

Yahudi Kutsal Kitabı, Mesih’in asla Tanrı olacağını söylememektedir. Yahudi Kutsal Kitabı’na göre Mesih, Tanrı’dan korkan, bilmeden de olsa günah işleyebilen (bkz Hezekiel 45:22) bir insan olacak.

 

Yahudi Kutsal Kitabı, Mesih dönemi hakkında şunları söylemektedir:

 

Tanrınız RAB size acıyacak, sizi sürgünden geri getirecek. Sizi dağıttığı ulusların arasından yeniden toplayacak. Dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile, Tanrınız RAB sizleri toplayıp geri getirecek. Sizi atalarınızın mülk edindiği ülkeye ulaştıracak. Orayı miras alacaksınız. Tanrınız RAB üzerinize iyilik getirecek ve sizi atalarınızdan daha çok çoğaltacak. [Yasa’nın Tekrarı 30:3-5]

 

O gün Rab, Asur’dan, Mısır, Patros, Kûş, Elam, Şinar, Hama ve deniz kıyılarından halkının sağ kalanlarını kurtarmak için ikinci kez elini uzatacak. Uluslar için sancak kaldıracak, sürgün İsrailliler’i toplayacak, dağılmış Yahudalılar’ı dünyanın dört bucağından bir araya getirecek. [Yeşaya 11:11-12]

 

Korkma, çünkü seninleyim, soyundan olanları doğudan getireceğim, sizleri de batıdan toplayacağım. Kuzeye: “ver”; güneye: “alıkoyma, oğullarımı uzaktan, kızlarımı dünyanın dört bucağından getir” diyeceğim. [Yeşaya 43:5-6]

 

Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim; orada verimli olup çoğalacaklar. [Yeremya 23:3]

 

De ki, Egemen RAB şöyle diyor: Sizi uluslar arasından toplayacak, dağılmış olduğunuz ülkelerden geri getirecek, İsrail ülkesini yeniden size vereceğim. [Hezekiel 11:17]

 

Yahuda halkını güçlendireceğim, Yusuf soyunu kurtarıp sürgünden geri getireceğim. [Zekeriya 10:6]

 

Sizi ezenlerin tümünü cezalandıracağım o gün. düşkünleri kurtaracak, sürgünleri toplayacağım. Utanç içinde kaldıkları bütün ülkelerde onları yüceltip onurlandıracağım. O zaman sizi toplayıp yurdunuza geri getireceğim. [Sefanya 3:9]

 

Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: İsrailliler’i gittikleri ulusların içinden alacağım. Onları her yerden toplayıp ülkelerine geri getireceğim. Onları ülkede, İsrail dağları üzerinde tek bir ulus yapacağım. Hepsinin tek kralı olacak. Artık iki ayrı ulus olmayacaklar, iki krallığa bölünmeyecekler. [Hezekiel 37:21-22]

 

Kulum Yakup’a verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da sonsuza dek onların önderi olacak. [Hezekiel 37:25]

 

Çünkü Tanrı Siyon’u kurtaracak, Yahuda kentlerini onaracak; halk oraya yerleşip sahibi olacak. Kullarının çocukları orayı miras alacak, O’nun adını sevenler orada oturacak. [Mezmurlar 69:35-36]

 

Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler Yücesi’nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona hizmet edip sözünü dinleyecek. [Daniel 7:27]

 

Egemen RAB şöyle diyor: “Ülkeyi mülk olarak İsrail’in on iki oymağına böleceğiniz sınırlar şöyle olacak: Yusuf’a iki pay düşecek. Ülkeyi on iki oymak arasında eşit olarak paylaşacaksınız. Ülkeyi atalarınıza vereceğime ant içtim. Bu ülke size mülk olarak verilecek. [Hezekiel 47:13-14]

 

Mesih döneminde, sürgündeki Yahudi halkının ve kayıp İsrail oymaklarının tümü, vaadedilmiş topraklara; İsrail ülkesine dönecekler; İsrail ülkesi, İsrail’in on iki oymağı arasında paylaşılacak ve orada tek bir krallık olacaklar ve Olam Aba’ya (ahiret) dek orada yaşayacaklar.

 

RAB uluslar arasında yargıçlık edecek, birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. [Yeşaya 2:4]

 

Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak. [Yeşaya 11:6-8]

 

Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin. [Yeşaya 60:18]

 

Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde yatıracağım onları. [Hoşea 2:20]

 

Savaş arabalarını Efrayim’den, atları Yeruşalim’den uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız uluslara barışı duyuracak. [Zekeriya 9:10]

 

İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak. Yeruşalim bir daha yıkıma uğramayacak. [Zekeriya 14:11]

 

O gelince, halkını RAB’den aldığı güçle Tanrısı RAB’bin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek. Halkına barış getirecek. [Mika 5:4]

 

Onun döneminde Yahuda kurtulacak, İsrail güvenlik içinde yaşayacak. O, “Aşem sidkenu” adıyla anılacak. [Yeremya 23:6]

 

İşte, müjde getirenin ayakları dağları aşıp geliyor, size barış haberini getiriyor. Ey Yahudalılar, bayramlarınızı kutlayın, adak sözünüzü yerine getirin. O kötü ulusun istilasına uğramayacaksınız bir daha. Çünkü o büsbütün yok edildi. [Nahum 1:15]

 

Mesih döneminde, uluslar arasındaki anlaşmazlıklar çözülecek; hem İsrail ülkesinde hem de tüm dünyaya barış ve güvenlik hakim olacak; savaşlar sona erecek.

 

Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak. [Yeşaya 11:9]

 

Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da RAB’bin yüceliğinin bilgisiyle dolacak. [Habakkuk 2:14]

 

Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini, ‘RAB’bi tanıyın’ diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak beni, diyor RAB. Çünkü suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım. [Yeremya 31:34]

 

RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnız O’nun adı kalacak. [Zekeriya 14:9]

 

O zaman, hep birlikte beni adımla çağırmaları, omuz omuza bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım. [Sefanya 3:9]

 

Kendi üzerime ant içtim, ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz: Her diz önümde çökecek, her dil bana ant içecek. [Yeşaya 45:23]

 

Yeni Ay’dan Yeni Ay’a, Şabat Günü’nden Şabat Günü’ne bütün insanlar önüme gelip bana tapınacaklar, diyor RAB. [Yeşaya 66:23]

 

Yarattığın bütün uluslar gelip sana tapınacaklar, ya Rab, adını yüceltecekler. [Mezmurlar 86:9]

 

Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım: Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, benden hiç ayrılmasınlar diye yüreklerine Tanrı korkusu salacağım. [Yeremya 32:40]

 

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, içinde günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. [Hezekiel 37:23]

 

Kuşkusuz İbrahim’den büyük ve güçlü bir ulus türeyecek, yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. [Yaratılış 18:18]

 

Her Şeye Egemen RAB diyor ki: O günlerde her dil ve ulustan on kişi bir Yahudi’nin eteğinden tutup, “İzin verin, sizinle gidelim. Çünkü Tanrı’nın sizinle olduğunu duyduk” diyecekler. [Zekeriya 8:23]

 

Ruhunun emeğinden göreceği ile tatmin olacak. Doğru kulum (İsrail) birçoklarını bilgisiyle aklayacak.. [Yeşaya 53:11]

 

Mesih döneminde, tüm sahte inanç sistemleri, sahte tanrılar yok olacak, İsrail halkının sahip olduğu Tanrı bilgisini uluslara öğretmesi sonucunda tüm uluslar; tüm insanlar tek Tanrı’ya; İbrahim, İshak ve Yakup’un Tanrısı’na; Aşem’e inanıp ona hizmet edecekler. Artık kimse kasten günah işlemeyecek.

 

Siz yine RAB’bin sözüne kulak verecek, bugün size ilettiğim buyrukların hepsine uyacaksınız. [Yasa’nın Tekrarı 30:8]

 

O zaman kurallarımı izleyecek, ilkelerime uymaya özen gösterecekler. Onlar halkım olacak, ben de onların Tanrısı olacağım. [Hezekiel 11:20]

 

Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. [Hezekiel 36:27]

 

Kulum Davut onların kralı olacak, hepsinin tek çobanı olacak. Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. [Hezekiel 37:24]

 

Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur, diyor RAB: “Toramı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. [Yeremya 31:33]

 

Mesih döneminde, tüm İsrail halkı, Tora’da yer alan bütün buyrukları yerine getiriyor olacaklar.

 

Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhum’u dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum’u dökeceğim. [Yoel 2:28-29]

 

Bana gelince, onlarla yapacağım antlaşma şudur: Üzerindeki Ruhum, ağzına koyduğum sözler şimdiden sonsuza dek senin, çocuklarının, torunlarının ağzından düşmeyecek. [Yeşaya 59:21]

 

“Onlardan bir daha yüzümü gizlemeyeceğim, çünkü İsrail halkı üzerine Ruhum’u dökeceğim.” Egemen RAB böyle diyor. [Hezekiel 39:29]

 

Mesih döneminde, Tanrı İsrail halkı üzerine Ruhun’u dökecek; tüm İsrail halkı peygamberlikte bulunacak.

 

RAB’bin Tapınağı’nın kurulduğu dağ, son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek, “Haydi, RAB’bin Dağı’na, Yakup’un Tanrısı’nın Tapınağı’na çıkalım” diyecekler. [Yeşaya 2:2-3]

 

RAB’be hizmet etmek, O’nun adını sevmek, kulu olmak için O’na bağlanan yabancıları, Şabat Günü’nü tutan, bayağılaştırmayan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi, kutsal dağıma getirip dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla kurbanları sunağımda kabul edilecek, çünkü evime “bütün ulusların dua evi” denecek. [Yeşaya 56:6-7]

 

Kedar’ın bütün sürüleri sana gelecek, Nevayot’un koçları senin buyruğunda olacak, sunağımın üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli kılacağım. [Yeşaya 60:7]

 

Tapınağımı sonsuza dek onların ortasına kuracağım. Konutum aralarında olacak; onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak. [Hezekiel 37:26-27]

 

Levililer’i arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece RAB’be doğrulukla sunular sunacaklar. Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, RAB Yahuda ve Yeruşalim’in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak. [Malaki 3:3-4]

 

Levili kâhinlerden önümde yakmalık sunu sunacak, tahıl sunusu yakacak, kurban kesecek biri hiç eksik olmayacak. [Yeremya 33:18]

 

RAB’bin Tapınağı’ndaki kazanlar da sunağın önündeki çanaklar gibi olacak. Yeruşalim ve Yahuda’da her kazan Her Şeye Egemen RAB’be adanacak. Kurban kesmeye gelenler bu kazanları kurban etini pişirmek için kullanacaklar. O gün Her Şeye Egemen RAB’bin Tapınağı’nda artık tüccar bulunmayacak. [Zekeriya 14:20-21]

 

Mesih döneminde, bir daha yıkılmamak üzere Üçüncü Kutsal Tapınak [Bet Amikdaş] inşa edilecek; Levili kâhinler aracılığıyla kurbanlar tekrardan sunulacak.

 

Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak, dünyanın bütün halkları arasında yüceltip onurlandıracağım. [Sefanya 3:20]

 

Göklerin altındaki krallıklara özgü krallık, egemenlik ve büyüklük kutsallara, Yüceler Yücesi’nin halkına verilecek. Bu halkın krallığı sonsuza dek sürecek, bütün uluslar ona hizmet edip sözünü dinleyecek. [Daniel 7:27]

 

Seni seçmiş olan İsrail’in Kutsalı sadık RAB’den ötürü krallar seni görünce ayağa kalkacak, önderler yere kapanacak. [Yeşaya 49:7]

 

Bakın, kulum (İsrail) başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. [Yeşaya 52:13]

 

Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız, sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek. Tanrınız RAB’den, İsrail’in Kutsalı’ndan ötürü gelecekler. Çünkü RAB sizleri yüceltecek. [Yeşaya 55:5]

 

Seni ezenlerin çocukları gelip önünde eğilecekler; seni hor görenlerin hepsi, “RAB’bin kenti, İsrail’in Kutsalı’nın Siyon’u” diyerek ayaklarına kapanacaklar. [Yeşaya 60:14]

 

Sizlerse RAB’bin kâhinleri, Tanrımız’ın görevlileri diye çağrılacaksınız. Ulusların servetiyle beslenecek, zenginlikleriyle övüneceksiniz. [Yeşaya 61:6]

 

Mesih döneminde, daha önce dünyanın diğer ulusları tarafından hor görülen, ezilen İsrail halkı, Tanrı tarafından yüceltilecek ve uluslar İsrail’e saygı gösterecekler ve İsrail’i onurlandıracaklar.

 

Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. [Daniel 12:2]

 

Ama senin ölülerin yaşayacak, bedenleri dirilecek. Ey sizler, toprak altında yatanlar, uyanın, ezgiler söyleyin. Çünkü senin çiyin sabah çiyine benzer, toprak ölülerini yaşama kavuşturacak. [Yeşaya 26:19]

 

Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen RAB bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak. Çünkü RAB böyle diyor. [Yeşaya 25:8]

 

Orada birkaç gün yaşayıp ölen bebekler olmayacak, yaşını başını almadan kimse ölümü tatmayacak. Yüz yaşında ölen genç, yüz yaşına basmayan kişi lanetli sayılacak. [Yeşaya 65:20]

 

Mesih döneminde, ölülerin dirilişi gerçekleşecek, açlık, yoksulluk, savaş vb. nedenlerden dolayı kaynaklanan ölümler ortadan kalkacak ancak doğal ölüm devam edecek fakat tüm insanlar daha uzun ömürlü olacaklar. Mesih döneminin sonunda ise nihai diriliş gerçekleşecek ve ölüm ortadan kalkacak; Olam Aba dönemi başlayacak.

 

Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail’in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler. [Hezekiel 38:19]

 

Yeruşalim’i çevredeki bütün halkları sersemleten bir kâse yapacağım. Yeruşalim gibi Yahuda da kuşatma altına alınacak. O gün Yeruşalim’i bütün halklar için ağır bir taş yapacağım. Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır yaralanacak. Yeryüzünün bütün ulusları Yeruşalim’e karşı birleşecek. [Zekeriya 12:2-3]

 

O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını sürgünden geri getirdiğimde, bütün ulusları toplayıp Yehoşafat Vadisi’ne indireceğim. Mirasım olan İsrail halkını uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için onları orada yargılayacağım. [Yoel 3:1-2]

 

Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak, dünyanın dört bucağında başları ezecek. [Mezmurlar 110:6]

 

Bu yüzden, “Bekleyin de görün” diyor RAB, “Ulusları yargılayacağım günü bekleyin. Ulusları toplamaya, krallıkları bir araya getirmeye, gazabımı, kızgın öfkemi üzerlerine dökmeye karar verdim. Çünkü kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek. [Sefanya 3:8]

 

Mesih döneminden hemen önce, tüm ulusların Yahudi halkına karşı savaştığı bir savaş (Magog’dan Gog Savaşı) gerçekleşecek, bu savaşın galibi İsrail olacak ve Tanrı İsrail halkına zulmetmiş olan ulusları yargılayacak ve cezalandıracak.

 

RAB diyor ki, “Kurtarıcı Siyon’a, Yakup soyundan olup başkaldırmaktan vazgeçenlere gelecek. [Yeşaya 59:20]

 

Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak. Sonra dönüp Tanrıları RAB’bi, kralları Davut’u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB’be ve O’nun iyiliğine yönelecekler. [Hoşea 3:4-5]

 

Davut soyuyla Yeruşalim’de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Deştikleri yüzünden bana bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. [Zekeriya 12:10]

 

Mesih gelmeden önce, İsrail halkı uzun süre kralsız, tapınaksız, kurbansız yaşayacak. Sonrasında tövbe edip Tanrı’ya dönecek ve ardından Mesih gelecek ve önce İsrail halkına, ardından tüm uluslara politik ve manevi kurtuluş getirecek. İsrail halkının tövbe konusunda iki seçeneği olacak: İlki, kendisi tövbe edip Tanrı’ya dönecek; ikincisi ise Tanrı, Magog’dan Gog Savaşı ile onu terbiye edecek ve öyle Tanrı’ya dönecek.

 

RAB’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce size Peygamber İlyas’ı göndereceğim. O babaların yüreklerini çocuklarına, çocukların yüreklerini babalarına döndürecek. Öyle ki, gelip ülkeyi lanetleyerek yok etmeyeyim. [Malaki 4:5-6]

 

Mesih gelmeden önce İlyas Peygamber gelecek ve İsrail halkını Tanrı’ya döndürmede görev alacak.

 

Yahudilik İsa’nın Mesih olduğu iddiasını neden kabul etmez?

 

Mesih olduğunu iddia eden veya Mesih olduğu iddia edilen bir kişinin iddiası, Yahudi Kutsal Kitabı’nda yer alan bu açık peygamberliklerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakarak sınanabilir. Bu peygamberliklerden, bir tanesi dahi gerçekleşmemiş ise o kişi Mesih değil demektir.

Yukarıda yer alan peygamberliklerin bir tanesi dahi İsa’nın gelişi ile birlikte gerçekleşmiş değildir. Bu husus, İsa’nın Mesih olmadığını göstermektedir.

Üstelik, İsa’nın sözde bakireden doğumu, onun Yahuda oymağından olma hakkını elinden almaktadır. Çünkü Yahudi Kutsal Kitabı’na göre (bkz. Çölde Sayım 1:18) oymak baba üzerinden belirlenir; anne üzerinde değil.

İsa, Yahudiler’i politik açıdan kurtarmada tamamen başarısız olmuştu ve bu nedenle ilk Hristiyanlar bunu artık Mesih’in görevi olarak kabul edemezdi. Kurtarma görevine yeni bir anlam verilmeliydi. Bu nedenle, Mesih’in görevinin insanları siyasi baskıdan kurtarmak değil, sadece ruhsal kötülükten kurtarmak olduğunu düşündüler. Siyasi baskı Yahudiler için özel bir sorundu. Ancak, manevi kötülük dünya çapında olduğu için, ilk Hristiyanlar, İsa’nın tüm dünyayı kurtarmaya geldiğini öğretmeye başladılar. Onlar göre Mesih’in hükümdarlığı evrensel, ancak yalnızca ruhsaldı. İsa’nın krallığı bu nedenle bu dünyada değildir (bkz Yuhanna 18:36).

İsa, sıradan bir isyancı gibi cezalandırılmış ve aşağılanmıştı. Ancak takipçileri, onun yalnızca tövbeyi ve iyi işleri vaaz ettiğini ve bu nedenle sıradan bir isyancı olamayacağını düşündüler. Daha sonra önemli ve zor bir soruyla karşı karşıya kaldılar: Eğer İsa gerçekten Mesih ise, o zaman Tanrı neden bu kadar korkunç acılara maruz kalmasına izin vermişti? Neden en acı ve utanç verici ölüm olan çarmıha gerildi? Tanrı, İsa’yı tüm bunlardan neden kurtarmadı? Takipçileri için bunun tek bir cevabı olabilirdi: İsa’nın cezalandırılması, aşağılanması ve çarmıha gerilmiş olması Tanrı’nın isteği olmalıydı. Ama yine de başka bir soru kaldı: İsa günah işlememişse, acısının ve ölümünün amacı ne olabilirdi? Bunun için ilk Hristiyanlar çok ustaca bir çözüm buldular: Bunun tek cevabı, insanlığın günahları yüzünden acı çekmesi ve ölmesi olabilirdi. Ancak soru hala tam olarak cevaplanmamıştı. Bundan önce de acı ve ölüm olmamış mıydı? Mesih’in kendisi neden acı çekip ölmek zorundaydı? Bu kadar büyük olan günah neydi ki, onun kendisini kurban olarak sunması gerekiyordu? İlk Hristiyanlar, Adem’in günahına kefaret olması için bunun gerekli olduğunu söylediler. Tüm insanlık Adem’den türemiştir ve tüm insanlık onun günahını miras almıştır. Bu asli günah, iyi işler ve hatta sıradan bir insanın ıstırabı ile silinemezdi. Onu ortadan kaldırabilecek tek şey İsa’nın ölümüydü. Hristiyanlar’ın Mesih’i bu nedenle insanlığın bu asli günahtan kurtarılması için isteyerek utanç verici ve acı verici bir ölüme gitmişti. Bu nedenle insanlık, kötülükten, günahtan, ıstıraptan, ölümden, Şeytan’ın güçlerinden yalnızca Mesih’in kanıyla kurtulabilir. Kurtarıcı’nın görevi nasıl bu kadar utanç verici bir ölümle sonuçlanabilirdi? Hikayenin bir ikinci bölümü olması gerekiyordu! Böyle bir son söz, başka bir geleneksel Yahudi inancı olan “ölülerin dirilmesi” inancında bulundu. Bu nedenle ilk Hristiyanlar, İsa’nın ölümden dirildiğini ve dahası bunu yapan ilk kişinin O olduğunu öğrettiler. Bu nedenle İsa, diğer insanlar gibi ölümlü değildi. İsa’nın takipçileri, Tanrı’nın bu acı ve ölüm için Mesih’i zorladığını söyleyemezlerdi. Bu nedenle, Mesih’in iradesinin, çarmıha gerildiğinde bile Tanrı’nın iradesi ile tamamen aynı olduğunu söylemek zorundaydılar. Ama nasıl olur da sadece bir ölümlü böyle bir acıyı yüklenebilirdi? Bu nedenle, ilk Hristiyanlar, İsa’nın yalnızca bir ölümlü olmadığını, çünkü; iradesinin Tanrı’nın iradesine o kadar benzersiz bir şekilde bağlı olduğunu ki, Tanrı ile özel bir şekilde ilişkilendirilmesi gerektiğini söylediler. İsa, yaşamı boyunca sık sık Tanrı’dan “Gökler’deki Babam” olarak söz etmişti. Bu ifade, Yahudiler için yaygın kullanılan şiirsel bir ifadeydi ve hala Yahudiler’in dualarında kullanılmaktadır. Pagan diğer uluslar için ise bu ifadenin kelimenin tam karşılığı olacak biçimde bir anlamı vardı. Grekler, baba olan tanrılar, ölümlü insan kadınları ziyaret eden tanrılar hakkında efsanelere zaten sahipti. Bunun gibi efsaneler, Platon, Pisagor ve Büyük İskender gibi seçkin insanlar hakkında bile ortaya çıkmıştı. İsa, bunlardan neden daha az olsun ki? Bu nedenle bu şiirsel ifadeyi kelimenin tam karşılığı anlamıyla Tanrı ile gerçek bir genetik ilişkisi olduğu anlamına gelecek şekilde yorumladılar. Bu nedenle, Kutsal Ruh, Meryem’i ziyaret ettiğinde, İsa, Meryem’in gebe kaldığı Tanrı’nın Oğlu oldu. Tanrı’nın Oğlu olarak İsa, günaha ve hatta ölüme bile yatkın değildi. İsa’nın ölümü bu nedenle yalnızca geçiciydi. Buna ihtiyaç duyulmasının tek nedeni, Adem’in günahına kefaret etmekti. Takipçileri, İsa’nın sonsuza kadar dirildiğini ve göğe yükseldiğini öğretti. Orada meleklerden bile daha yüksekte Tanrı’nın sağında oturmaktadır. Bu, İsa’nın tanrılaştırılmasına doğru ilk adımdı. Pagan dünyanın ikinci adımı atması çok zor olmadı. İsa, Yuhanna 10:30’da olduğu gibi, “Ben ve Baba biriz” gibi ifadelerle tarif edilmeye başlandı. O, ayrıca Matta 28:19’da Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’tan bahsetmişti. Paganlaşmış Hristiyanlar’ın gözlerin bu üçlüye denk olarak bakmaları ve İsa’yı oğulla özdeşleştirmeleri kolaydı. İsa bu nedenle Tanrı-insan oldu. İki doğaya sahip bir kişi! O, artık aynı zamanda hem Tanrı hem insandır! Bu nedenle Hristiyanlar kısa sürede kendilerini Tanrı’nın annesi olarak Meryem’den söz ederken buldular. Hala İsa’nın gerçekleştiremediği Mesih ile ilgili birçok vaat vardı. Bu nedenle, ilk Hristiyanlar onun dünyaya ikinci kez geleceğini öğrettiler. Sonra Yargı günü gerçekleşecek ve İsa, babasının sağındaki yerine oturacak ve  şimdiye kadar yaşamış olan herkesi yargılayacaktır. O’na iman edenler kurtarılacak, O’na inanmayanlar ise ebediyen cehenneme gideceklerdir. Ancak bu yargıdan sonra Şeytan’a karşı zafer kazanılacaktır. Kötülük sona erecek, günah ortadan kalkacak ve ölüm sona erecektir. Böylece karanlığın güçleri ortadan kalkacak ve Göklerin Krallığı kurulacaktır.

Ancak şu açık bir gerçektir ki Yahudi Kutsal Kitabı’nın hiçbir yerinde, Hristiyanlık’taki Mesih kavramını destekleyecek ve Mesih’in iki kez geleceğine dair en ufak bir ima dahi yoktur. Yahudi Kutsal Kitabı’nda “Mesih’e iman” şeklinde bir olgu da yer almamaktadır. Eğer bu iddialar gerçek olsaydı, Yahudi Kutsal Kitabı’nda ya da Yahudi Sözlü Geleneği’nde mutlaka yer edinirdi. Çünkü:

 

Gerçek şu ki, Egemen RAB kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz. [Amos 3:7]

 

İlk Hristiyanlar, İsa’nın Mesih olduğunu kanıtlayabilmek için çeşitli uğraşlar içerisine girdiler. Yahudi Kutsal Kitabı’nda yer alan çeşitli ayetleri bağlamından kopararak, üzerinde oynamalar yaparak İsa hakkında olduğunu iddia ettiler. Yahudi Kutsal Kitabı’nda yer alan Musa, İsrail, Yunus, Davut vb. karakterlerin hayatlarını kopyalayarak, Mezmurlar’da yer alan alegorik ifadeleri kullanarak İsa’ya gerçek olmayan; hiç var olmamış bir hayat kurguladılar. İsa’nın sözde mucizeler yaptığını anlattılar.

Ancak bu uğraşları, Yahudi Kutsal Kitabı’nı bilen Yahudi halkı arasında sonuç vermemiş, Yahudi Kutsal Kitabı hakkında bilgisi olmayan pagan uluslar arasında sonuç verebilmiştir.

İlk Hristiyanlar ise, Yahudi halkının İsa’yı Mesih olarak kabul etmemesinin nedenini, Yahudi Kutsal Kitabı’ndan kanıt gösteremedikleri; yaptıkları çarpıtmaları paganlar gibi kabul etmedikleri için ancak şu şekilde açıklamaya çalışmışlardır:

 

İsrailoğulları’nın zihinleri körelmişti. Bugün bile Eski Antlaşma okunurken zihinleri aynı peçeyle örtülü kalıyor. Çünkü bu peçe ancak Mesih aracılığıyla kalkar. Ne var ki, bugün bile Musa’nın yazıları okunduğunda yüreklerini bir peçe örtüyor. [2. Korintliler 3:14-15]

 

 

Tanrı, Maşiah’ın gelişini hızlandırsın. Amen.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.