Tora Bilgisi

Yeşaya 9. bölüm İsa hakkında mıdır?

 

Hristiyan İncili ve Hristiyan misyonerler, Yeşaya 9. bölümün sözde mesihleri İsa hakkında olduğunu iddia etmektedirler.

 

Hristiyan İncili’nde ilgili bölüme doğrudan ya da dolaylı olarak şu şekillerde atıfta bulunulmuştur:

 

İsa, Yahya’nın tutuklandığını duyunca Celile’ye döndü. Nasıra’dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde, Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum’a yerleşti. Bu, Peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu: “Zevulun ve Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı’nın ötesinde, Deniz Yolu’nda, Ulusların yaşadığı Celile! Karanlıkta yaşayan halk, büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu.” [Matta 4:12-15]

 

Çünkü Tanrımız’ın yüreği merhamet doludur. O’nun merhameti sayesinde, yücelerden doğan güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir. [Luka 1:78-79]

 

O büyük olacak, kendisine “Yüceler Yücesi’nin Oğlu” denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir. [Luka 1:32-33]

 

Yeşaya 9. bölümün Nasıralı İsa ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yahudi Kutsal Kitabı’nda yer alan bir bölümün veya bir ayetin en iyi açıklayıcısı yine Yahudi Kutsal Kitabı’nın kendisidir.

 

Hristiyan tercümelerde yer alan Yeşaya 9:1 ayeti aslında 8:23’te yer almaktadır. Yeşaya 9. bölüm, Hristiyan tercümelerde yer alan 9:2 ayeti ile başlamaktadır. Matta İncili, Yeşaya 8:23 ile 9:1’i birlikte verdiği için bugün Hristiyan tercümeler Yeşaya 8:23’ü Yeşaya 9:1 olarak vermektedir.

 

Bu yazımızda, tek tek çeviri hatalarını göstermeden, tarafımızca yapılan en doğru tercüme kullanılacaktır. Kendiniz kontrol edebilirsiniz.

 

Çünkü ona sıkıntı verene yorgunluk yoktur. İlkinde olduğu gibi Zevulun diyarını ve Naftali diyarını hafifletti ve sonunda deniz yolunu, Ürdün’ün ötesini, ulusların Celilesi’ni ağırlaştırdı. [Yeşaya 8:23]

 

İlgili ayetin Mesih ile ya da Mesih’in Celile’ye geleceği ile hiçbir ilgisi yoktur. Bağlam göz önüne alındığında, ilgili ayetin Asur istilaları hakkında olduğu anlaşılmaktadır:

 

İsrail Kralı Pekah’ın krallığı sırasında, Asur Kralı Tiglat-Pileser İsrail’in İyon, Avel-Beytmaaka, Yanoah, Kedeş, Hasor kentleriyle Gilat, Celile ve Naftali bölgelerini ele geçirerek halkı Asur’a sürdü. [2. Krallar 15:29]

 

Yeşaya 9. bölümü inceleyelim:

 

Karanlıkta yürümüş olan halk büyük bir ışık gördü, ölüm gölgesi diyarında yaşayanların üzerine bir ışık parladı. [Yeşaya 9:1]

 

“karanlıkta yürümek” ve “ölüm gölgesi diyarında oturmak” hem manevi hem de maddi açıdan anlaşılması gerekmektedir. Manevi açıdan Tanrı’dan uzaklaşmayı, maddi açıdan ise esaret ve işgal altında olmayı; ölümle burun buruna olmayı ifade etmektedir.

 

Mısır’dan bizi çıkaran, çölde, çukurlarla dolu çorak toprakta, kuraklık ve ölüm gölgesi diyarında, kimsenin geçmediği, kimsenin yaşamadığı toprakta bize yol gösteren RAB nerede? diye sormadılar. [Yeremya 2:6]

 

Zincire vurulmuş, acıyla kıvranan tutsaklar, karanlıkta, ölüm gölgesinde oturmuştu. [Mezmurlar 107:10]

 

Yeremya 2:6 ayeti, İsrail halkının esaret ve baskı altında yaşadığı Mısır’ı “ölüm gölgesi diyarı” olarak tanımlamaktadır.

 

Targum Yonatan da Yeşaya 9:1 ayetindeki durumu Mısır’a benzetmektedir:

 

Mısır’da karanlıkta yürüyen İsrail halkı, büyük bir ışık görmek için yola çıktı. Ölüm gölgesi diyarında yaşayanların üzerine ışık parladı. [Targum Yonatan Yeşaya 9:1]

 

Yeşaya peygamber, İsrail halkının hem Tanrı’dan uzaklaştığı hem de esaret ve işgal altında olduğu fakat gördükleri ışık sayesinde her iki durumdan da kurtulduğu bir dönemi anlatmaktadır.

 

Ey Aşem, ulusu çoğalttın, sevincini artırdın. Ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi, onlar da sevindi senin önünde. Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça ettin; Midyan gününde olduğu gibi. Savaşta giyilen çizmeleri ve kana bulanmış giysileri yakılacak, ateşe yem olacak. [Yeşaya 9:2-4]

 

Yeşaya peygamber, İsrail halkının bu işgal ve esaretten, gördükleri ışık sayesinde kurtulduğunda sevindiğini ve bu kurtuluşun Midyan gününe benzediğini söylemektedir.

 

İsrail halkına yük olan boyunduruktan, omuzlarını döven değnekten ve onlara eziyet edenlerin sopasından söz etmekte, ancak kim oldukların söz etmemektedir.

 

Ancak Yeşaya 10. bölümde, aynı olay daha ayrıntılı anlatılmaktadır:

 

Bu nedenle Rab, Toplulukların Efendisi şöyle diyor: “Ey sen, Siyon’da yaşayan halkım, Asurlular, Mısırlılar’ın yaptığı gibi sana değnekle vurduklarında, Sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma. Çünkü çok yakında gazabım sona erecek, öfkem Asurlular’ın yıkımını sağlayacak. Ben, Toplulukların Efendisi, Midyanlılar’ı Orev Kayası’nda alt ettiğim gibi, Onları da kırbaçla alt edeceğim. Değneğimi Mısır’a karşı nasıl denizin üzerine uzattımsa, şimdi yine öyle yapacağım. O gün Asur’un yükü sırtınızdan, boyunduruğu boynunuzdan kalkacak; semirdiğiniz için boyunduruk kırılacak.” [Yeşaya 10:24-27]

 

Buradan anlıyoruz ki, Yeşaya 9. bölümde Asur işgalinden ve İsrail halkının işgalden kurtuluşundan söz edilmektedir.

 

Yeşaya 9:5 ayetinde, söz konusu kurtuluş bir kişi ile bağdaştırılmaktadır:

 

Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi. Otorite omuzlarında oldu. Onun adını Harikalar Tasarlayan, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Barış Hükümdarı koydu. [Yeşaya 9:5]

 

Yeşaya 9:5 ayeti bir doğum haberidir:

 

Doğduğum gün yok olsun, “Bir oğul doğdu” denen gece yok olsun! [Eyüp 3:3]

 

Yeşaya 9:5 ayeti bir kraldan söz etmektedir.

 

Elimizdeki tüm verileri bir araya getirdiğimizde şu sonuç ortaya çıkmaktadır:

 

Tanrı’dan uzak kalan ve Asur işgali ve esareti altında olan İsrail halkı, bu durumdan bir kral aracılığıyla kurtulacaktır.

 

Bu kral kimdir?

 

Hizkiya’nın krallığının on dördüncü yılında Asur Kralı Sanherib, Yahuda’nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi. [2. Krallar 18:13] [Yeşaya 36:1]

 

Yeşaya 9:5 ayetinde sözü edilen kral, o büyük ışık, İsrail halkının; Yahuda krallığının en dürüst krallarından birisi olan Ahaz oğlu Hizkiya’dır:

 

Hizkiya İsrail’in Tanrısı Aşem’e güvendi. Kendisinden önceki ve sonraki Yahuda kralları arasında onun gibisi yoktu. Aşem’e çok bağlıydı, O’nun yolundan ayrılmadı. Aşem’in Musa’ya vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi. Aşem onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu. Asur Kralı’na karşı ayaklandı ve ona kulluk etmedi. [2. Krallar 18:5-7]

 

Kral Hizkiya, Asur kralı Sanherib’in işgaline uğrayan İsrail halkının kurtulması için dua etmiştir:

 

Hizkiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Aşem’in Tapınağı’na çıktı. Aşem’in önünde mektubu yere yayarak şöyle dua etti: “Ey Keruvlar arasında taht kuran İsrail’in Tanrısı Aşem, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri, göğü sen yarattın. Ey Aşem, kulak ver de işit, gözlerini aç da gör, Ey Aşem; Sanherib’in söylediklerini, yaşayan Tanrı’yı nasıl aşağıladığını duy. Ey Aşem, gerçek şu ki, Asur kralları birçok ulusu ve ülkelerini viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı. Ey Aşem Tanrımız, şimdi bizi Sanherib’in elinden kurtar ki, bütün dünya krallıkları senin tek Tanrı olduğunu anlasın.” [2. Krallar 19:14-19]

 

Hizkiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Aşem’in Tapınağı’na çıktı. Aşem’in önünde mektubu yere yayarak şöyle dua etti: “Ey Keruvlar arasında taht kuran İsrail’in Tanrısı, Toplulukların Efendisi, bütün dünya krallıklarının tek Tanrısı sensin. Yeri, göğü sen yarattın. Ey Aşem, kulak ver de işit, gözlerini aç da gör, Ey Aşem; Sanherib’in söylediklerini, yaşayan Tanrı’yı nasıl aşağıladığını duy. Ey Aşem, gerçek şu ki, Asur kralları bütün ulusları ve ülkelerini viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı. Ey Aşem Tanrımız, şimdi bizi Sanherib’in elinden kurtar ki, bütün dünya krallıkları senin tek Aşem olduğunu anlasın.” [Yeşaya 37:14-20]

 

Hizkiya’nın duası üzerine Tanrı Asur işgalini mucizevi bir şekilde, bir günde sonlandırır:

 

Bundan dolayı Aşem, Asur Kralı’na ilişkin şöyle diyor: “Bu kente girmeyecek, ok atmayacak. Kente kalkanla yaklaşmayacak, Karşısında rampa kurmayacak. Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek” diyor Aşem. “Kendim için ve kulum Davut’un hatırı için bu kenti savunup kurtaracağım” diyor. Aşem’in meleği gidip Asur ordugahında yüz seksen beş bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar. Bunun üzerine Asur Kralı Sanherib ordugahını bırakıp çekildi. Ninova’ya döndü ve orada kaldı. Bir gün ilahı Nisrok’un tapınağında tapınırken, oğullarından Adrammelek’le Şareser, onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhaddon kral oldu. [Yeşaya 37:33-38]

 

Asur işgalinin “bir günde” sona ermesi nedeniyle kurtuluş Midyan günündeki kurtuluşa (bkz Yeşaya 9:4, 10:26) benzetilmektedir. Hakimler döneminde, İsrail halkı Midyanlıların işgaline uğramış ancak Gidyon aracılığıyla Tanrı bir günde yüz yirmi bin Midyanlı’yı yok ederek İsrail halkını kurtarmıştır. (bkz Hakimler 6-8 bölümler)

 

Yeşaya peygamber de bir günde kurtuluşu dile getirmiştir:

 

Rab, Toplulukların Efendisi, Asur’un güçlü adamlarını yıpratıcı hastalıkla cezalandıracak. Orduları alev alev yanacak. İsrail’in ışığı ateş, İsrail’in kutsalı alev olacak; Asur’un dikenli çalılarını bir gün içinde yakıp bitirecek.  Görkemli ormanıyla verimli tarlaları, ölümcül bir hastalığa yakalanmış insan gibi tümüyle harap olacak. [Yeşaya 10:16-18]

 

Kral Hizkiya’ya verilen “Harikalar Tasarlayan, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Barış Hükümdarı” isimleri ne anlama gelmektedir?

 

Bu isimler, Tanrı’nın nitelikleridir. Kral Hizkiya’ya bu isimlerin verilmesi, onun Tanrı olduğu anlamına değil, Tanrı’nın bu niteliklerinin Hizkiya aracılığıyla gerçekleştireceği eylemler ile ortaya çıkacağı anlamına gelmektedir.

 

Üstelik Kral Hizkiya, Harikalar Tasarlayan, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Barış Hükümdarı olan Tanrı’yı temsil etmektedir çünkü İsrail halkını Tanrı adına, Tanrı’nın verdiği yetki ile yönetmektedir.

 

İsrail’i yöneten krallar, Aşem’in tahtına oturarak Aşem’i temsil ederler:

 

Böylece Süleyman babası Davut’un yerine Aşem’in tahtına oturdu. Başarılı oldu. Bütün İsrail halkı onun sözüne uydu. [1. Tarihler 29:23]

 

Yahudi Kutsal Kitabı’nda Tanrı adına, Tanrı’nın verdiği yetki ile eylem gerçekleştiren kişiler ya da nesneler Tanrı olarak ya da Tanrı’nın isimleri ile adlandırılmaktadır:

 

Musa:

 

Aşem, “Bak, seni firavuna karşı Tanrı  (elohim) yaptım” dedi. “Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak.” [Mısır’dan Çıkış 7:1]

 

Melekler:

 

Onu meleklerden (elohim) biraz aşağı kıldın, başına yücelik ve onur tacını koydun. [Mezmurlar 8:6]

 

Yargıçlar:

 

Efendisi onu yargıç (elohim) huzuruna çıkaracak. Kapıya ya da kapı sövesine yaklaştırıp kulağını bizle delecek. Böylece köle yaşam boyu efendisine hizmet edecek. [Mısır’dan Çıkış 21:6]

 

Sunak:

 

Orada bir sunak kurarak El-Elohe-İsrail (Tanrı, İsrail’in Tanrısı) adını verdi. [Yaratılış 33:20]

 

Yeruşalayim:

 

O günlerde Yahuda kurtulacak, Yeruşalim güvenlik içinde yaşayacak. O, Aşem Tsidkenu (Doğruluğumuz olan Aşem) adıyla anılacak. [Yeremya 33:16]

 

Nasıl ki Musa, melekler, yargıçlar, sunak ya da Yeruşalayim Tanrı değil ise, Hizkiya da Tanrı değildir.

 

Harikalar Tasarlayan

 

Tanrı’nın bu niteliği, Hizkiya’ya onun duası aracılığıyla gerçekleşecek olan Asur işgalinden mucizevi; harika niteliğindeki kurtuluşun Tanrı’nın bir tasarısı olmasından dolayı isim olarak verilmiştir:

 

Toplulukların Efendisi ant içerek şöyle dedi: “Düşündüğüm gibi olacak, tasarladığım gibi gerçekleşecek. Asurlular’ı kendi ülkemde ezecek, dağlarımda çiğneyeceğim. Halkım Asur’un boyunduruğundan, omuzlarındaki yükten kurtulacak. [Yeşaya 14:24-25]

 

Güçlü Tanrı

 

Tanrı’nın bu niteliği, Hizkiya’ya onun duası aracılığıyla gerçekleşecek olan Asur işgalinden kurtuluşun; güçlü olanın Asur ordusu değil Aşem olduğunu gösterecek olmasından ve İsrail halkının Tanrı’ya dönmesini sağlayacak olmasından dolayı isim olarak verilmiştir:

 

Güçlü ve yürekli olun! Asur Kralı’ndan ve yanındaki büyük ordudan korkmayın, yılmayın. Çünkü bizimle olan onunla olandan daha üstündür. Ondaki güç insansaldır; bizdeki güç ise bize yardım eden ve bizden yana savaşan Tanrımız Aşem’dir. Yahuda Kralı Hizkiya’nın bu sözleri halka güven verdi. [2. Tarihler 32:7]

 

Rab, Toplulukların Efendisi, Asur’un güçlü adamlarını yıpratıcı hastalıkla cezalandıracak. [Yeşaya 10:16]

 

O gün İsrail’in sağ kalanları, Yakup’un kaçıp kurtulan torunları, Kendilerini yok etmek isteyene değil, artık içtenlikle Aşem’e, İsrail’in Kutsalı’na dayanacaklar. Geriye kalanlar, Yakup soyundan sağ kalanlar, Güçlü Tanrı’ya dönecekler. [Yeşaya 10:20-21]

 

Ebedi Baba

 

Tanrı’nın bu niteliği, Hizkiya’ya onun duası aracılığıyla gerçekleşecek olan Asur işgalinden kurtuluşun, Tanrı’nın, Kral Davut ile olan antlaşmasına sadık olduğunu gösterecek olmasından dolayı isim olarak verilmiştir:

 

Kulum Davut’u buldum, Kutsal yağımla onu meshettim. “Babam sensin” diye seslenecek bana, “Tanrım, kurtuluşumun kayası.” Ben de onu ilk oğlum, dünyadaki kralların en yücesi kılacağım. Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim, onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak. Soyunu sonsuza dek, tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim. [Mezmurlar 89:20, 26-29]

 

Bundan dolayı Aşem Asur Kralı’na ilişkin şöyle diyor: “Bu kente girmeyecek, ok atmayacak. Kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak. Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek” diyor Aşem. “Kendim için ve kulum Davut’un hatırı için bu kenti savunup kurtaracağım” diyor.” [Yeşaya 37:33-35]

 

Aşem, ebedi Davut soyunun Ebedi Babası’dır.

 

Barış Hükümdarı

 

Tanrı’nın bu niteliği, Hizkiya’ya onun duası aracılığıyla gerçekleşecek olan Asur işgalinden kurtuluş ile birlikte dönemi boyunca barış yaşanacak olmasından dolayı verilmiştir:

 

Hizkiya, “Aşem’den ilettiğin bu söz iyi” dedi. Çünkü, “Nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak” diye düşünüyordu. [Yeşaya 39:8] [2. Krallar 20:19]

 

Böylece Aşem Hizkiya’yla Yeruşalim’de yaşayanları Asur Kralı Sanherib’in ve öbür düşmanlarının elinden kurtararak her yanda güvenlik içinde yaşamalarını sağladı. [2. Tarihler 32:22]

 

Hizkiya’nın hükümdarlığı sonsuz mu olacaktı?

 

Otorite artsın ve sonu olmayan barış olsun diye, Davut’un tahtı ve krallığı üzerinde, onu (otoriteyi) şimdiden sonsuza dek adalet ve doğrulukla hazırlasın ve kuvvetlendirsin diye. [Yeşaya 9:6]

 

Yeşaya 9:6 ayetinde yer alan otoritenin artması, otoritenin adalet ve doğrulukla hazırlanması ve kuvvetlendirilmesi ifadeleri, Asur işgalinin Davut soyunu ve tahtını ortadan kaldıramayacağını, bunun Hizkiya’nın aracılığıyla sağlanacağını anlatmaktadır.

 

“Şimdiden sonsuza dek” ifadesi de bir tüzel kişilik olarak Davut soyunun ve tahtının tüm zamanlar boyunca ortadan kaldırılamayacağını ifade eder:

 

Ama Kral Süleyman kutsanacak ve Davut’un tahtı Aşem’in önünde sonsuza dek kurulu kalacaktır. [1. Krallar 2:45]

 

Baban Davut’a, “İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir” diye verdiğim sözü tutup krallığını sonsuza dek pekiştireceğim. [1. Krallar 9:5]

 

Ama barışsever bir oğlun olacak. Onu her yandan kuşatan düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Adı Süleyman olacak. Onun döneminde İsrail’in barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlayacağım. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. O bana oğul olacak, ben de ona baba olacağım. Onun krallığının tahtını İsrail’de sonsuza dek sürdüreceğim. [1. Tarihler 22:9-10]

 

“sonu olmayan barış” ifadesi sonsuzluğu mu işaret etmektedir?

 

Bu ifade, Hizkiya’nın yaşamı boyunca yaşanacak olan barışın son bulmayacağını ifade etmektedir:

 

Hizkiya, “Aşem’den ilettiğin bu söz iyi” dedi. Çünkü, “Nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak” diye düşünüyordu. [Yeşaya 39:8] [2. Krallar 20:19]

 

Yeşaya 2:7 ayetinde de görüleceği gibi, “sonu olmayan”; “sonu yok” ifadeleri sonsuzluğu, sınırsızlığı ifade etmek zorunda değildir:

 

Ülkeleri altınla, gümüşle dolu, hazinelerinin sonu yok, sayısız atları, savaş arabaları var. [Yeşaya 2:7]

 

Kral Hizkiya, İsrail halkını manevi açıdan nasıl kurtardı?

 

Kral Hizkiya’nın duası sonucunda gerçekleşen kurtuluş, İsrail halkının Aşem’e dönmesini sağlamıştır:

 

O gün İsrail’in sağ kalanları, Yakup’un kaçıp kurtulan torunları, Kendilerini yok etmek isteyene değil, artık içtenlikle Aşem’e, İsrail’in Kutsalı’na dayanacaklar. Geriye kalanlar, Yakup soyundan sağ kalanlar, Güçlü Tanrı’ya dönecekler. [Yeşaya 10:20-21]

 

Kral Hizkiya, putperestliğe son vererek İsrail halkının Aşem’e dönmesini sağlamıştır:

 

Alışılagelen tapınma yerlerini kaldırdı, dikili taşları, Aşera putlarını parçaladı. Musa’nın yapmış olduğu Nehuştan adındaki tunç yılanı da parçaladı. Çünkü İsrailliler o güne kadar ona buhur yakıyorlardı. [2. Krallar 18:4]

 

Bütün bunlar sona erince, oradaki İsrailliler Yahuda kentlerine giderek dikili taşları parçalayıp Aşera putlarını devirdiler. Yahuda, Benyamin, Efrayim ve Manaşşe bölgelerindeki puta tapılan yerlerin ve sunakların hepsini yıktılar. Sonra herkes kendi kentine, toprağına döndü. [2. Tarihler 31:1]

 

Yeşaya 9. bölümün Mesih ile ilgisi var mıdır?

 

Hristiyan misyonerler, Yeşaya 9. bölümün Yahudi kaynaklarında Mesih’e atıf yaptığını ve bu nedenle Hizkiya ile ilgisi olmadığını iddia etmektedirler.

 

Peygamber Davut soyuna dedi: Bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi ve Tora’yı tutmak için kendi üzerine aldı. Öğütte harikulade olan, ebediyete kadar yaşayan güçlü Tanrı’nın önünde O’nun adı “Kendi günlerinde barışı üzerimizde büyük olacak olan Mesih”  konmuştur. [Targum Yonatan Yeşaya 9:5]

 

Targum Yonatan, Yeşaya 9:5 ayetinin Mesih hakkında olduğunu söylemektedir.

 

Celileli Rabbi Yose şöyle dedi: Mesih’in adı da “barış”tır, yazıldığı gibi: “Barış Hükümdarı”. (Yeşaya 9:5) [Talmud, Tractate Derekh Eretz Zuta 11]

 

Talmud, Yeşaya 9:5 ayetinin Mesih hakkında olduğunu söylemektedir.

 

Aşağıdaki pasajın belirttiği gibi, ona ilahi olarak altı unvan verildi: “Çünkü bize bir çocuk doğdu ve bize bir oğul verildi ve otorite onun omzunda oldu ve onun adını Harika, Tasarlayan, Tanrı, Güçlü, Ebedi Baba, Barış Hükümdarı koydu.” (Yeşaya 9:5) [Rambam’ın Mektubu]

 

Rambam, Yeşaya 9:5 ayetinin Mesih hakkında olduğunu söylemektedir.

 

Bazı Yahudi kaynakları Yeşaya 9. bölümün Mesih hakkında olduğunu söylerken bazıları da Hizkiya hakkında olduğunu söylemektedir:

 

Gemara detaylandırır: Hizkiya’nın sekiz ismi yazıldığı gibidir: “Bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi ve otorite onun omzunda oldu ve onun adını Harika, Tasarlayan, Tanrı, Güçlü, Baba, Ebedi, Hükümdar, Barış.” (Yeşaya 9:5) [Talmud, Sanhedrin 94a:11]

 

Hizkiya, belirtildiği gibi:Otorite artsın ve taht üzerinde sonu olmayan barış olsun diye (Yeşaya 9:6), onun adını Harika, Tasarlayan, Tanrı, Güçlü, Ebedi Baba, Barış Hükümdarı koydu. (Yeşaya 9:5) [Midraş Rut Rabba 7:2]

 

Bunun nedeni, Yeşaya 9. bölümün aynı zamanda Mesih hakkında olmasıdır. Çünkü Kral Hizkiya, bir Mesih adayıydı:

 

Tanrı, Kral Hizkiya’yı Mesih, Sanherib ve Asur’u Magog’dan Gog olarak belirlemeye çalıştı. [Talmud, Sanhedrin 94a:4]

 

Dolayısıyla Yeşaya 9. bölüm, Hizkiya ile ilgili olduğu gibi Mesih ile de ilgilidir.

 

İsrail halkının hak etmemesi nedeniyle, Kral Hizkiya Mesih olamamış ve Mesih dönemi başlamamıştır. Mesih döneminde gerçekleşecek olan olaylar, Hizkiya döneminde, kısıtlı alanda ve zamanda gerçekleşmiştir.

 

Hizkiya döneminde İsrail halkı, Asur esaretinden ve sürgünden kurtulmuş, barış ve güvenlik içinde yaşamıştır; Mesih döneminde İsrail halkı, Magog’dan Gog savaşından, ulusların esaretinden kurtulacak, sürgünden dönecek ve tüm dünyada barış ve güvenlik yaşanacaktır.

 

Hizkiya döneminde, İsrail halkı Tanrı’ya dönmüştür, Mesih döneminde tüm insanlar, tüm uluslar Tanrı’ya dönecektir.

 

Tanrı’nın nitelikleri, Mesih döneminde gerçekleşecek olan kurtuluş ile de ortaya çıkacağı için Hizkiya’ya verilen isimler, Mesih’e de aittir.

 

Harikalar Tasarlayan ismi, Mesih dönemindeki sürgünden kurtuluşun ve Magog’dan Gog savaşının Mesih tarafından mucizevi bir şekilde – Midyan gününde olduğu gibi bir günde – sona erdirileceğini işaret etmektedir:

 

Kim böyle bir şey duydu? Kim böyle şeyler gördü? Bir ülke bir günde doğar mı, bir anda doğar mı bir ulus? Ama Siyon, ağrısı tutar tutmaz çocuklarını doğurdu. [Yeşaya 66:8]

 

Yeruşalim’e karşı savaşan bütün halkları Aşem şu belayla cezalandıracak: Daha sağken bedenleri, gözleri, dilleri çürüyecek. [Zekeriya 14:12]

 

Güçlü Tanrı ismi, Tanrı’nın Magog’dan Gog savaşındaki tüm ulusların birleştiği ordudan daha güçlü olduğunu ve onları yeneceğini işaret etmektedir:

 

Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata binmiş büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz. Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail’in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler. [Hezekiel 38:15-16]

 

Gog İsrail ülkesine saldırdığı gün öfkem alevlenecek. Efendi Aşem böyle diyor. Kıskançlığımla ve öfkemin şiddetiyle diyorum ki, o gün İsrail ülkesinde büyük bir yer sarsıntısı olacak. Denizdeki balıklar, gökteki kuşlar, kırdaki hayvanlar, yerde sürünen bütün yaratıklar ve dünyadaki bütün insanlar önümde titreyecekler. Dağlar yerle bir edilecek, kayalıklar ufalanacak, her duvar çökecek. Bütün dağlarımda Gog’a karşı kılıcı çağıracağım. Efendi Aşem böyle diyor. Herkes birbirine kılıç çekecek. Onu salgın hastalıkla, kanla cezalandıracağım; onun, ordusunun, ondan yana olan birçok ulusun üzerine sağanak yağmur, dolu, ateşli kükürt yağdıracağım. Böylece büyüklüğümü, kutsallığımı gösterecek, birçok ulusun gözünde kendimi tanıtacağım. O zaman benim Aşem olduğumu anlayacaklar. [Hezekiel 38:18-23]

 

Ebedi Baba ismi, Tanrı’nın İsrail halkını kurtarıp yeniden tek bir krallık haline getireceğini ve Davut soyunun sonsuza dek krallık edeceğini işaret etmektedir:

 

Aşem şöyle diyor: “İsrail tahtı üzerinde oturan Davut soyunun ardı arkası kesilmeyecek.” [Yeremya 33:17]

 

Kulum Yakup’a verdiğim, atalarınızın yaşadığı ülkeye yerleşecekler. Kendileri, çocukları, çocuklarının çocukları sonsuza dek orada yaşayacaklar. Kulum Davut da sonsuza dek onların önderi olacak. [Hezekiel 37:25]

 

Barış Hükümdarı da Mesih’in savaşları sonlandıracağını, barış ve güvenlik içinde yaşanacağını işaret etmektedir:

 

Savaş arabalarını Efrayim’den; atları Yeruşalayim’den keseceğim. Savaş yayı kesilecek. O, uluslara barışı konuşacak. [Zekeriya 9:10]

 

Aşem uluslar arasında yargıçlık edecek, birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. [Yeşaya 2:4]

 

İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak. Yeruşalim bir daha yıkıma uğramayacak. [Zekeriya 14:11]

 

Sonuç

 

Yeşaya 9. bölümün İsa ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

 

Yeşaya 9. bölümün Hizkiya hakkında olduğunu söyleyen Hristiyan kaynakları da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi aşağıdaki gibidir:

 

 

Kaynak: THE HARPER COLLINS STUDY BIBLE, 1989, Commentary to Isaiah by J.J.M. Roberts, Ph.D. Professor of Old Testament Literature, Princeton Theological Seminary

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.